Referat repræsentantskabsmøde Hammerum Hallen
 
Torsdag den 28. april 2015 kl. 19.45
 
Dagsordenen:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af formand
 3. Valg af sekretær
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af medlemsindskud
 7. Eventuelt
 
Ad 1:
Gunnar Henriksen valgt til dirigent
 
Ad 2:
Klaus Jacobesen valgt
 
Ad 3:
Lars Østerby valgt
 
Ad 4:
Begitte Hauge genvalgt – Søren Jørgensen og Carsten Bo Jensen nyvalgte
Suppleanter: Rene Kjær og Mogens Hyldig
 
Ad 5:
Regnskabsmæssig revisor: BDO
Kritiske revisorer: Gunnar Henriksen og Torben Rask
 
Ad 6:
Fysiske personer: 100 kr.
Juridiske enheder: 500 kr.  (foreninger, firmaer o.l.)
 
Ad 7:
Niels Knudsen kom med en opfordring til bestyrelsen om at inddrage repræsentantskabet når der skal indsamles penge til den nye hal.
Gunnar Henriksen: Er KSU blevet spurgt om de ønsker en plads i repræsentantskabet? Svaret er at de er repræsenteret via de 5 foreninger der står bag KSU.
Det oplyses at Hammerum Gjellerup Cykelklub er blevet spurgt – de vender tilbage når de har drøftet det på et bestyrelsesmøde.
 
Referent, Hammerum 28.04.2015 – Lars Østerby


Mødereferat fra repræsentantskabsmøde i Hammerum Hallen
 
Onsdag den 2.april 2014 kl. 19.00
 
Deltagere:
Jens Østergaard, Jørn Thomsen, Birger Hauge, Mads Skov, Bodil From, Gunnar M. Henriksen, Torben Clausen, Erik Mikkelsen, Lars Østerby, Ehlert Andersen, Begitte Hauge, Klaus E. Jacobsen, Bent Erik Petersen, Claus N. Sommer, Bo Mortensen, Bo Møller, Mads Højborg
 
Afbud fra: Signe Riis, Søren Jørgensen, Chris Østergaard, Carsten Terp, Henrik Hoffmann, Anette Thastrup, Niels Knudsen,
 
 
Dagsordenen:
 
1. ”Rigets tilstand” – Formandens beretning.
2. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse.
3. Fremlæggelse af budget for 2014 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for 2015 til orientering.
5. Generalforsamlingen den 24. April
6. Eventuelt.
 
 
Ad 1:
 
Formand Mads Højborg berettede om ”Rigets tilstand”
 • Torben Clausen udtrådte af bestyrelsen d. 31.12.13. TC var formand og blev afløst af Mads Højborg
 • Bestyrelsens betegner året som fornuftigt. Tilfredse med resultat på kr. 82.939. Er ligeledes tilfredse med hallens stand.
 • Overskud på kr. 82.939 – målet er 0 kr. – Dette er 4. år med overskud. Overskud er nødvendigt for løbende at kunne vedligeholde hallen. Overskuddet er hensat til evt. fremtidig projekt (evt. hal udvidelse).
 • Mange spændende arrangementer i løbet af året. For de unge mennesker var besøget af håndbold herrelandsholdet en kæmpe succes.
 • Ventilationen i hal 2 er lavet så det nu også kan give varme.
 • Cafeteriet blev ved med at give underskud. Samarbejdet med Asbjørn blev afsluttet og i stedet er cafeteriet nu udlejet til Rudis Kokkeservice. Han råder ligeledes over møde-/festlokalerne. Der har været god respons.
For hallen er aftalen med Rudi i omkostningsneutral – Rudi betaler en leje og modsat skriver han en regning på cafeterievagt hver 3. uge. P.g.a. momsregler stillede Gunnar Henriksen spørgsmålstegn ved om det var 100 % omkostningsneutral.
Stor tak til forældreforeningen der sørger for bemanding af cafeteriet.
 • Afslutningsvis stor tak til bestyrelsen og særlig stor tak til Torben Clausen som har været en stor primus motor i mange tiltag.
 
 
Ad 2:
 
Bent Erik fremlagde regnskabet.
 • Spørgsmål til forpagtningen med Rudi omkring økonomi og kontrakt.
  Aftalen er med 3 mdrs. gensidig opsigelsesfrist.
For hallen er aftalen med Rudi i omkostningsneutral – Rudi betaler en leje og modsat skriver han en regning på cafeterievagt hver 3. uge. P.g.a. momsregler stillede Gunnar Henriksen spørgsmålstegn ved om det var 100 % omkostningsneutral.
 • Bent Erik beklagede at der ingen renteindtægter var. Man havde ikke været opmærksom på at renten var nedsat til 0 %. Nu er renten 0,5 %
 • Ros fra Torben Clausen til bestyrelsen for at hensætte overskuddet til haludvidelsen, forhåbentlig i forbindelse med at ny skole placeres ved Hammerum Hallen.
   
Regnskabet enstemmigt godkendt.
 
 
Ad 3:
 
Budget 2014
Bent fremlægger budgettet 2014
Budgettet for 2014 enstemmigt godkendt
 
 
Ad 4:
 
Budgettet for 2015, fremlagt til orientering.
 
 
Ad 5:
 
Oplæg til bestyrelsesvalg:
Flg. Udtræder af bestyrelsen:
 • Mads Højborg, Søren Jørgensen, Carsten Terp, Torben Clausen – ingen genopstiller
Forslag til nye medlemmer:
 • Bo Møller, Line Hillerup, Lars Mehl Amby, Torben Løvdal
 
Fuld opbakning fra repræsentantskabet.
 
 
Ad 6:
 
 • Lars Østerby spurgte Torben Clausen om status på beslutningen om placeringen af den nye skole. TC svarede at børne- og familieudvalget har godkendt placeringen ved Hammerum Hallen – så der skal ske noget drastisk for at placeringen ændres.
 • Gunnar Henriksen meddelte at Sport 92 nu har klippet navlestrengen til de 4 gamle foreninger.
 • Ehlert Andersen spurgte til om der var planer om større projekter i støbeskeen. Mads Højborg svarede at det var der ikke, man ville lade den nye bestyrelse have frie hænder. Dog er saunaen under renovering.
 • Sluttelig stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen.
 
Referent, Hammerum 2.4.2014 – Lars Østerby


Mødereferat fra repræsentantskabsmøde i Hammerum Hallen
Tirsdag den 2.april 2013 kl. 19.00
 
Deltagere:
Jens Østergaard, Søren Jørgensen, Jørn Thomsen, Henrik Hoffmann, Mads Skov, Gunnar M. Henriksen,  Jens Henry Jensen, Carsten Østermark, Erik Mikkelsen, Chris Østergaard, Ehlert Andersen, Begitte Hauge, Klaus E. Jacobsen, Niels Knudsen, Bent Erik Petersen, Claus N. Sommer,  Bo Mortensen, Torben Clausen, Bo Møller, Carsten Terp
Afbud fra:
Signe Riis, Birger B. Hauge, Anette Thastrup, Bodil From, Morten Pedersen, Lars Østerby, Bent Mikkelsen, Mads Højborg
                            
 
Dagsordenen: 
 1. ”Rigets tilstand” – Formandens beretning.
 2. Fremlæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse.
 4. Vedtægtsændringer
 5. Eventuelt.
 
Ad. 1
Godt år, Hammerum Hallen kommer ud med overskud. Der er brugt meget tid i bestyrelse på at diskutere, overskuddet, samme tid som hvis det havde været et underskud. Grunden til debatten er, at der er så mange ting vi gerne vil sætte i gang. Målet må være at pengene bliver brugt på at forbedre Hammerum Hallen.
Vi kan nu konstatere at Hammerum Hallen har haft overskud i 3 år i træk, også uden at det har betydet et større bloktilskud fra Herning Kommune. Herning kommune bruger i gennemsnit 1.146 kroner pr. indbygger på at støtte idrætten, hvilket er 352 kroner over landsgennemsnittet.
Hammerum Hallen mødes hele tiden af nye udfordringer, som også udfordrer indtjeningen:
- Idrætsdaghøjskolen har reduceret deres lejemål i HH.
- Kørelære lejer ikke lokaler i HH længere
- Salget af varmedelen til Energi Midt – rammer måske også HH
- Ny skole i Gjellerup – hvor skal den placeres?( det er ikke besluttet endnu)
- omlægning af lån(HH får 15% af besparelsen)
Udviklingsudvalget skal nu i gang med at kigge på, hvilke forbedringer der kan sættes i gang, som ikke er spildt, når beslutningen om ny skole kommer.
Det kunne være en drøm, at Hammerum Hallen kunne komme med ny funktionalitet i forbindelse med 50 års jubilæet, i 2018.
Det står helt fast, at vi ikke kan forvente at bloktilskuddet betaler en ny funktionalitet, og vi kan ikke spare os til den nye funktionalitet(eller hal, om man vil). I Snejbjerg er der samlet 1.045 kroner ind pr. borger. Kommunen har givet resten.
Samarbejdet med klubberne fungerer godt.
Cafeteriet har været debatteret rigtig meget, taknemmelig for de frivillige der stiller op hver uge. Sygdom har været en udfordring, og har skabt nogle uheldige oplevelser for brugerne i Hallen. Det er beklageligt, og kan desværre ikke forhindres i alle situationer.
Herning kommune ændrer praksis, med hensyn til udpegning af bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Dette betyder, at der skal laves nye vedtægter, og at generalforsamlingen den 10. april bliver Torbens sidste.
Bestyrelsen har bedt Gunnar Henriksen, om at lave et udkast til nye vedtægter, disse vil blive gennemgået senere på repræsentantskabsmødet.
 
Ad. 2
Bent Erik fremlagde regnskabet.
Afskrivninger steget med ca.100.000 på små anskaffelser, er et udtryk for straks afskrivning af små indkøb.
Periodisering, note 10, er et udtryk for at reklame indtægter er periodiseret, da disse ikke afregnes pr. 1/1.
Cafeteria drift, der gjort meget for at det skal gå i 0. Men vi må konstatere, at det har givet et underskud på kr. 61.000. Én stor fest i Hammerum Hallen ville have ændret meget på dette, dette giver normalt ca. 40.000 i overskud.
Det er en udfordring, som bestyrelsen tager meget alvorlig, hvordan skal cafeteriet drives?
De kritiske revisorer bør anvise at overskuddet skulle hensættes til ny investeringer, i stedet for at overgå til egenkapitalen, men de bør ikke anvise hvor investeringer skal anvendes.
Regnskabet er godkendt.
Budget 2013
Bent fremlægger budgettet 2013
Opfordring til at budgettet må give et underskud, svarende til det overskud der er fra 2012, som er overført til egenkapitalen.
Budget punkt på cafeteria, som går i kr. 0 mangler. Dette skal indføjes i budgettet.
Der er tillid fra repræsentantskabet til, at bestyrelsen gør hallens bedste, og bruger midlerne bedst muligt.
Budgettet for 2013 er godkendt
Budgettet for 2014, fremlagt til orientering.
 
Ad. 4
Behandling af nye vedtægter. Enkelte mindre rettelser bliver tilføjet af Gunner.
De nye vedtægter blev herefter godkendt af repræsentantskabet.
Ros til Gunner, for flot udkast til nye vedtægter.
 
Ad. 5.
Der mangler et ny bestyrelses medlem pr.1.1.2014. som også vil være formand.
Torben er foreslået som valgt medlem og evt. formand. Dette er stadigvæk en mulighed. Klaus opfordrer repræsentantskabet til at tager opgaven, med at finde ny bestyrelsesmedlem.
Torben spørger til hvad hallen skal udvikle sig til – kulturcenter, Hal 3 eller?
Ehlert foreslår, at Hallen tænker nyt. Får et tilbud, som andre haller ikke har, undlad at lave det samme som de andre haller i området.
Der spørges til om Hammerum/Gjellerup området får deres andel af de idræts kroner, som Herning kommune deler ud. Vi skal have synliggjort behovet for en hal 3, ved at samle det hal behov op, som klubberne får dækket uden for Hammerum Hallen.
 
 
Således opfattet og refereret, Hammerum 2.4.2013 – Carsten Østermark


  

Referat af repræsentantskabsmøde i forlængelse af generalforsamling onsdagh d. 11. april 2012.

Deltagere:


Jens Østergaard, Søren Jørgensen, Signe Riis, , Mads Skov, , Gunnar M. Henriksen, Jens H. Jensen, Carsten Østermark, Erik Mikkelsen, Chris Østergaard, , Begitte Hauge, Klaus E. Jacobsen, , Bent Erik Petersen, Claus N. Sommer, Ehlert Andersen, Bo Mortensen og Bodil From.

 

Dagsorden / Referat

 

Klaus E. Jacobsen bød velkommen. Bent Mikkelsen blev valgt som dirigent.

 

1

Valg af formand

Klaus E. Jacobsen modtog genvalg.

 

2

Valg af sekretær.

Carsten Østermark er repræsentantskabets nye sekretær.

 

3

Valg af bestyrelses medlemmer samt suppleanter.

 

På valg var Søren Jørgensen, Carsten Terp Hansen og Mads Højborg.

Alle modtog genvalg.

 

Bo Møller modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen.

 

Suppleanter indbydes til at tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet men har ikke stemmeret. Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

 

Det lykkedes ikke at finde en anden suppleant.

Begitte Hauge foreslog, at man forsøger at finde en anden suppleant.

Bestyrelsen fik mandat til at finde en suppleant. Evt. ny suppleant skal godkendes af repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde.

 

4

Revisorer

I forbindelse med oplæg til fornyelse af regnskabssystemet, har man undersøgt revisorpriserne. Bent oplyste, at den nuværende revisor er kommet med et godt og fornuftigt oplæg, og det blev derfor besluttet at holde fast i den nuværende revisor. BDO Scanrevision modtog genvalg.

5

Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.

6

Referent: Bodil From

 

 

 

Referat af repræsentantskabsmødet i forlængelse af generalforsamlingen den 14. april 2010.
 
Klaus E. Jacobsen bød velkommen til de fremmødte:
 
Fremmødte: Klaus E. Jacobsen, Jens Østergaard, Jørn Thomsen, Signe Riis, Birger Behrens Hauge, Hanne Skov, Annette Thastrup, Svend Øe, Bodil From, Leif Oldengard, Jens Henry Jensen, Carsten Østermark, Chris Østergaard, Else Lambæk, Begitte Hauge Deleuran, Erik Mikkelsen, Torben Fram, Søren Jørgensen, Niels Knudsen, Bent Erik Petersen, Claus N. Sommer og Torben Rask.
 
Dagsorden:
1Valg af dirigent. Torben Rask foreslået og valgt
 
 1. Valg af formand til repræsentantskabet. Klaus E. Jacobsen foreslået og genvalgt.
 
 1. Valg af sekretær for repræsentantskabet: Da Svend Øe efter eget ønske er udtrådt af hallens repræsentantskab skulle der vælges en ny. Nyvalgt: Bodil From.
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Forslag til bestyrelsen :                                 Carsten Bach Jakobsen                              Nyvalgt!
Søren Jørgensen                                        Nyvalgt!
Carsten Terp Hansen                                 Nyvalgt!
Alle 3 valgt for en 2-årig periode
            Valg af suppleanter:                                           Begitte Hauge Deleuran                             1. supp.
Mads Højborg                                             2. supp.
 
             Da Svend Aage Krarup er udtrådt af bestyrelsen ét år før sin tids udløb, indtræder
             1.suppleanten, Begitte Hauge Deleuran, i bestyrelsen for et år frem til generalforsamlingen i        
             2011.
 
 1. Valg af revisorer:
      Der var genvalg af:                                          Gunnar Mølby Henriksen
Torben Rask
 1. Eventuelt:
Niels Knudsen: Er betænkelig ved den udvikling, man er i gang med omkring Hammerum Hallen, med selv at skaffe indtægter til driften. Kommunen bestemmer så meget vedrørende hallens drift, så det må være kommunens bloktilskud, der skal sættes op. Den siddende halbestyrelse har arbejdet hårdt og ansvarligt.
Claus Sommer: Takkede de 4 afgående bestyrelsesmedlemmer for et stort arbejde for hallen.. Han rettede især en stor tak til Svend Aage Krarup og Niels Knudsen for deres mange års indsats i Hammerum Hallens bestyrelse.
Klaus E. Jacobsen takkede igen Torben Rask for god ledelse af repræsentantskabsmødet.
Og så var hallen igen vært med et flot arrangement til alle, der havde deltaget i aftenens generalforsamling og/eller i repræsentantskabsmødet.
 
Dette var mit sidste referat for Hammerum Hallens repræsentantskab.
Tak for årene for og med Hammerum Hallen.       Svend Øe
Hammerum - Gjellerup Hall'n | Frølundvej 41 | 7400 Herning | mail: mail@halln.dk | Tlf.: +45 97116700