Referat Generalforsamling Hammerum Hallen
 
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00
 
38 deltagere:
 
Dagsordenen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 7. Eventuelt
 
Ad 1:
Gunnar Henriksen valgt til dirigent
 
Ad 2:
Beretning ved formand Line Hillerup
 • Bestyrelsen synes det har været et godt år – et stille år
 • Resultatet giver et overskud og opfattes af bestyrelsen som tilfredsstillende
 • Der er af resultatet hensat 100.000 kr. til brandsikring af ventilationen ved squash – et brandsyn har givet anledning til et påbud om dette – påbuddet er anket og er endnu ikke afklaret.
 • Der er indkøbt ny gulvvaskemaskine – herresauna renoveret – tag hal 2 repareret
 • Vedr. cafeen var det svært for den tidligere forpagter som stoppede – ny forpagter oplever også de samme problemer – bestyrelsen følger cafeen tæt.
 • Beslutningen om den nye skole ved hallen. Bestyrelsen har sat gang i et udviklingsarbejde hvor de 5 idrætsforeninger er repræsenteret.
Spørgsmål fra Jens Østergård: Hvordan ser det ud med idrætshøjskolen? Line Hillerup svarer at vi må formode at den lukker, men der er ikke taget nogen endelig beslutning endnu.
 
Ad 3:
Fremlæggelse af regnskab ved Bent Erik Pedersen
Ehlert Andersen: Har medlemsbeviserne en værdi? Medlemmer har betalt 100 kr. for beviset – beviset kan arves – beviserne er noteret i navnebog – tvivl om de reelt kan indløses.
Chris Østergård: Vagtydelsen er 3-doblet fra 2013 til 2014? I 2013 havde cafe-forpagter kun vagt i 4 mdr. – i 2014 12 mdr.
Bent fremlægger budgettet 2014 – ingen kommentarer
 
Ad 4:
Ingen indkomne forslag
 
Ad 5:
Valg af repræsentantskabsmedlemmer:
Niels Knudsen og Klaus Jacobsen – genvalgt
Carsten Bo Jensen og Bent Mikkelsen - nyvalgte
Suppleanter: Rene Kjær og Bo Mortensen
 
Ad 6:
Opfordring til et nyt kursus i hjertestarter.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer: Klaus Sommer og Bent Erik Pedersen
Niels K: Ros til bestyrelsen for at lægge et budget der ikke er afhængig af reklameindtægter
Ang. ny skole:
- Der er set på andre haller og foretaget brainstorm
- Der er et godt samarbejde med forvaltningen.
- Indsamling af penge – man har overfor kommunen sagt at man kan samle 4 mill. Ind – de indsamlede penge skal anvendes til ”flødeskum” – altså noget ekstra udover den ”rå”hal der bliver bygget.
- Godt i gang omkring nye fodboldbaner
 
Referent, Hammerum 28.04.2015 – Lars Østerby

Referat Generalforsamling Hammerum Hallen
 
Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00
 
38 deltagere:
 
Dagsordenen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 7. Eventuelt
 
Ad 1:
Gunnar Henriksen valgt til dirigent
 
Ad 2:
Beretning ved formand Mads Højborg
 • Gulv lakeret – stern lavet – isat 2 dobbeltdøre – ventilation hal 2
 • Faldende indtægt fra Daghøjskolen
 • Fritidsoasen lukket
 • Cafeteria – stor udfordring med økonomi – Rudis kokkeservice har forpagtet cafeteriet
 • Tak til forældreforeningen for stor indsats i cafeteriet – men på trods af dette en lille omsætning
 • Nye vedtægter gennemført – mest organisatoriske ændringer
 • Torben Clausen udgik af bestyrelsen 01.01.14, da kommunen ikke længere udpeger et medlem til bestyrelsen
 
Ad 3:
Fremlæggelse af regnskab ved Bent Erik Pedersen – ingen kommentarer
Bent fremlægger budgettet 2014 – ingen kommentarer
 
Ad 4:
Ingen indkomne forslag
 
Ad 5:
Valg af repræsentantskabsmedlemmer: Erik Mikkelsen, Chris Østergård, Ehlert Andersen, Begitte Hauge og Lars Østerby
Suppleanter: Bent Mikkelsen og Bo Mortensen
 
Ad 6:
Opfordring til et nyt kursus i hjertestarter.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer: Mads Højborg, Carsten Terp, Søren Jørgensen og Torben Clausen
 
Referent, Hammerum 24.04.2014 – Lars Østerby
Mødereferat fra generalforsamling i Hammerum Hallen
Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00
 
Dagsordenen: 
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og driftsbudget
 4. Indkomne forslag:
  1. vedtægtsændringer
 5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 6. Eventuelt.
 
Ad. 1
Bestyrelsen foreslog Gunnar Henriksen – dette er vedtaget.
GH konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
 
Ad. 2
Godt år, Hammerum Hallen kommer ud med overskud. Der er brugt meget tid i bestyrelse på at diskutere, overskuddet, samme tid som hvis det havde været et underskud. Grunden til debatten er, at der er så mange ting vi gerne vil sætte i gang. Målet må være at pengene bliver brugt på at forbedre Hammerum Hallen.
Vi kan nu konstatere at Hammerum Hallen har haft overskud i 3 år i træk, også uden at det har betydet et større bloktilskud fra Herning Kommune. Herning kommune bruger i gennemsnit 1.146 kroner pr. indbygger på at støtte idrætten, hvilket er 352 kroner over landsgennemsnittet.
Hammerum Hallen mødes hele tiden af nye udfordringer, som også udfordrer indtjeningen:
- Idrætsdaghøjskolen har reduceret deres lejemål i HH.
- Kørelære lejer ikke lokaler i HH længere
- Salget af varmedelen til Energi Midt – rammer måske også HH
- Ny skole i Gjellerup – hvor skal den placeres?( det er ikke besluttet endnu)
- omlægning af lån(HH får 15% af besparelsen)
Udviklingsudvalget har nu besluttet at gå i gang med de lavt hængende frugter, som ikke er spildt, når beslutningen om ny skole kommer.
Det kunne være en drøm, at Hammerum Hallen kunne komme med ny funktionalitet, i forbindelse med 50 års jubilæet i 2018.
Det står helt fast, at vi ikke kan forvente at bloktilskuddet betaler en ny funktionalitet, og vi kan ikke spare os til den nye funktionalitet(eller hal, om man vil). I Snejbjerg er der samlet 1.045 kroner ind pr. borger. Kommunen har givet resten.
Samarbejdet med klubberne fungerer godt, i gennem samarbejdsudvalget.
Cafeteriet har været debatteret rigtig meget, HH er meget taknemmelig for de frivillige der stiller op hver uge. Sygdom har været en udfordring, og har skabt nogle uheldige oplevelser for brugerne i Hallen. Det er beklageligt, og kan desværre ikke forhindres i alle situationer.
Bestyrelsen har bedt Gunnar Henriksen, om at lave et udkast til nye vedtægter, disse vil blive gennemgået senere på generalforsamlingen. Tak til Gunnar for flotte og grundige arbejdet med de nye vedtægter.
Herning kommune ændrer praksis, med hensyn til udpegning af bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Dette betyder, at der skal laves nye vedtægter, og at generalforsamlingen bliver Torbens sidste, da han udtræder 31/12-2013.
Torben siger tak for samarbejdet i bestyrelse, og er glad ved den periode han har været med til at udvikle HH.
 
 • Ingen spørgsmål eller kommentar
 
Ad. 3
Bent Erik fremlægger regnskabet, der er godkendt på repræsentantskabsmødet d. 2.4.2013
Driftsbudgettet 2013 fremlægges.
Debat om underskuddet i cafeteriet, skal vi accepterer at der er underskud. Det er bestyrelsens mål for 2013 at det skal gå i nul, også selvom vi når året er omme må konstaterer at det giver et underskud.
Hvordan får vi liv i cafeteriaet – ved at vi skal bruge det!
Enighed om, at vi skal bidrage med ideer til udvalget.
 
Ad. 4
Torben gennemgår de nye vedtægter.
Vedtægterne er godkendt på repræsentantskabsmødet den 2.4.2013. Herning kommune har ligeledes godkendt de nye vedtægter.
Vedtægterne er vedtaget ved håndsoprækning, alle stemte for.
 
Ad. 5.
Klaus E. Jacobsen, Niels Knudsen, Bent Erik Pedersen, Claus Sommer genvalg.
Suppleanter: Bo Mortensen og Bent Mikkelsen genvalgt.
 
Ad. 6.
Ingen kommentar under eventuelt.
 
Således opfattet og refereret, Hammerum 10.4.2013 – Carsten Østermark

   

Dagsorden / Referat

 

Klaus E. Jacobsen bød velkommen. Ben Mikkelsen blev udpeget som dirigent.

 

1

Beretning

Torben Clausen aflagde beretning.

 

Det har været et positivt år. Dejligt med flere donationer. Toiletprojektet er afsluttet og cafeteriet har fået en overhaling. Cafeteriet har haft et mindre underskud, trods stor indsats fra mange frivillige.

Bestyrelsen har valgt at bevare cafeteriet. Man finder at det udgør en vigtig del af hallen. Man skal finde et fornuftigt prisleje således at der fremover er sorte tal i cafeteriets regnskab.

 

Niveauet i Hammerum hallen er højnet med renoveringen af toiletter, cafeteria og udhæng. Positivt.

 

Visionsplan 2015 er blevet præsenteret for klubberne og man håber, at bestyrelsen og klubber mv. sammen vil tage ansvar for at planen lykkes.

 

Der er taget afsked med Inga, og man er tilfredse med ansættelsen af Asbjørn som ny leder af køkkenet.

 

Arbejdet i udviklingsudvalget skal i gang. Torben Clausen indkalder de involverede personer.

 

Målet er, at Hammerum Hallen i 2015 skal være den hal i kommunen, som har de mest tilfredse brugere og ansatte.

Bestyrelsen samt de ansatte skal sikre at der er en sund økonomi i Hammerum Hallen.

 

Torben Clausen sluttede med at takke alle samarbejdspartnere i og omkring Hammerum Hallen 2011.

 

2

Regnskab.

Bent Erik Petersen fremlagde regnskabet for 2011.

Regnskabet er lagt ud på Hallen hjemmeside.

 

Bent Erik kom bla. med følgende bemærkninger:

# Rengøring og renovation er steget ca. 20.000 kr i forhold til sidste år. Det skyldes en anden, men mere retvisende omkostningsfordeling.

# Kontingenter og abonnementer er steget 10.000 kr. i forhold til sidste år. Det skyldes bla. stigende udgifter til fjernsyn.

 

En tilhører undrede sig over, at det koster 1000 kr. om måneden at administrere udbetaling af løn til medarbejdere. Bent oplyste, at man i forbindelse med overgangen til et nyt regnskabssystem og evt. ny revisor, undersøger om lønnen kan køres billigere.

En tilhører spurgte ind til hvad ”øvrige indtægter” dækker over. Bent oplyste at det bla. indeholder indtægter fra ”Fed Fredag”-arrangementet. Desuden indgår indtægter fra opsætning af bander som er betalt af HIF.

Regnskabet blev godkendt.

3

Fremlæggelse af budget til godkendelse

Bent Erik Petersen fremlagde budget for 2013.

Af budgettet fremgik bla.

# at man får tilskud til sund mad på 40.000 kr. 6 haller er med i sund mad projektet.

# udgifter til vagt bliver væsentligt mindre i 2012. 39.000 kr. mod 65000 kr. i 2011. Bent oplyste at det er Peters fortjeneste.

 

Bent oplyste at Herning Kommune har bedt om at få de penge retur som Hallen sparer i forbindelse med omlægning af lån.

Budgettet blev godkendt.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkommet forslag.

 

5

Valg af repræsentantskab og suppleanter

 

Ehlert Andersen, Erik Mikkelsen, Chris Østergård, Lars Østerby og Begitte Hauge blev valgt ind i repræsentantskabet for de næste 2 år.

Bent Mikkelsen og Bo Mortensen blev valgt som suppleant.

Se vedlagt oversigt.

 

6

Eventuelt:

En tilhører spurgte ind til økonomien i fællesspisningerne. Torben Clausen oplyste, at man fra cafeteriets side ikke vil skabe en konkurrence situation overfor andre udbydere. Cafeteriet skal kunne hvile i sig selv, og man forsøger at få regnskabet for cafeteriet til at gå i nul.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Efterfølgende var der mad og drikke i cafeteriet.

 

 

Referat: Bodil From

 

 

Ordinær generalforsamling i Hammerum Hallen
onsdag d. 11. april 2012

Dagsorden / Referat

 

Klaus E. Jacobsen bød velkommen. Ben Mikkelsen blev udpeget som dirigent.

 

1

Beretning

Torben Clausen aflagde beretning.

 

Det har været et positivt år. Dejligt med flere donationer. Toiletprojektet er afsluttet og cafeteriet har fået en overhaling. Cafeteriet har haft et mindre underskud, trods stor indsats fra mange frivillige.

Bestyrelsen har valgt at bevare cafeteriet. Man finder at det udgør en vigtig del af hallen. Man skal finde et fornuftigt prisleje således at der fremover er sorte tal i cafeteriets regnskab.

 

Niveauet i Hammerum hallen er højnet med renoveringen af toiletter, cafeteria og udhæng. Positivt.

 

Visionsplan 2015 er blevet præsenteret for klubberne og man håber, at bestyrelsen og klubber mv. sammen vil tage ansvar for at planen lykkes.

 

Der er taget afsked med Inga, og man er tilfredse med ansættelsen af Asbjørn som ny leder af køkkenet.

 

Arbejdet i udviklingsudvalget skal i gang. Torben Clausen indkalder de involverede personer.

 

Målet er, at Hammerum Hallen i 2015 skal være den hal i kommunen, som har de mest tilfredse brugere og ansatte.

Bestyrelsen samt de ansatte skal sikre at der er en sund økonomi i Hammerum Hallen.

 

Torben Clausen sluttede med at takke alle samarbejdspartnere i og omkring Hammerum Hallen 2011.

 

2

Regnskab.

Bent Erik Petersen fremlagde regnskabet for 2011.

Regnskabet er lagt ud på Hallen hjemmeside.

 

Bent Erik kom bla. med følgende bemærkninger:

# Rengøring og renovation er steget ca. 20.000 kr i forhold til sidste år. Det skyldes en anden, men mere retvisende omkostningsfordeling.

# Kontingenter og abonnementer er steget 10.000 kr. i forhold til sidste år. Det skyldes bla. stigende udgifter til fjernsyn.

 

En tilhører undrede sig over, at det koster 1000 kr. om måneden at administrere udbetaling af løn til medarbejdere. Bent oplyste, at man i forbindelse med overgangen til et nyt regnskabssystem og evt. ny revisor, undersøger om lønnen kan køres billigere.

En tilhører spurgte ind til hvad ”øvrige indtægter” dækker over. Bent oplyste at det bla. indeholder indtægter fra ”Fed Fredag”-arrangementet. Desuden indgår indtægter fra opsætning af bander som er betalt af HIF.

Regnskabet blev godkendt.

3

Fremlæggelse af budget til godkendelse

Bent Erik Petersen fremlagde budget for 2013.

Af budgettet fremgik bla.

# at man får tilskud til sund mad på 40.000 kr. 6 haller er med i sund mad projektet.

# udgifter til vagt bliver væsentligt mindre i 2012. 39.000 kr. mod 65000 kr. i 2011. Bent oplyste at det er Peters fortjeneste.

 

Bent oplyste at Herning Kommune har bedt om at få de penge retur som Hallen sparer i forbindelse med omlægning af lån.

Budgettet blev godkendt.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkommet forslag.

 

5

Valg af repræsentantskab og suppleanter

 

Ehlert Andersen, Erik Mikkelsen, Chris Østergård, Lars Østerby og Begitte Hauge blev valgt ind i repræsentantskabet for de næste 2 år.

Bent Mikkelsen og Bo Mortensen blev valgt som suppleant.

Se vedlagt oversigt.

 

6

Eventuelt:

En tilhører spurgte ind til økonomien i fællesspisningerne. Torben Clausen oplyste, at man fra cafeteriets side ikke vil skabe en konkurrence situation overfor andre udbydere. Cafeteriet skal kunne hvile i sig selv, og man forsøger at få regnskabet for cafeteriet til at gå i nul.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Efterfølgende var der mad og drikke i cafeteriet.

 

 

Referat: Bodil From

 

 Hjertelig velkommen til ordinær generalforsamling i Hammerum Hallen.

 

Jeg vil indlede med at sige, at det er bestyrelsens opfattelse, at 2011 har været et godt år for Hammerum Hallen. Vi har afsluttet store projekter og der har været et højt aktivitetsniveau.

Noget af det der altid er spændene ved en hver generalforsamling er hvordan er året så gået økonomisk for selskabet.

Bent Erik vil senere gennemgå regnskab så deltaljeret som det måtte være ønskeligt.

Jeg vil dog lige tillade mig at nævne lidt hovedtal.

Regnskabet slutter med et overskud på godt 43.000 efter vi har overført et større beløb til regnskabsåret 2012, så vi allerede nu har vished for at vi også kommer ud af 2012 med overskud efter vi har gennemført ombygningen af toiletterne og givet cafeteriet en omgang i forbindelse med Sund Mad projektet.

Vi er meget taknemmelige for de mange penge vi har fået fra forskellige fonde og Hammerum Idrætsforenings Old Boys Afdeling.

I alt har vi modtaget donationer for kr. 295.000,- inkl. beløbet til det nye gulvtæppe her i festsalen. Hertil kommer de i alt 400.000 som Herning Kommune i 2009 bevilgede til nye toiletter i Hammerum Hallen.

Cafeteriet gav et mindre underskud trods en helt enestående indsats af de mange frivillige der bemander den de første aftener i ugen. I forhold til 2010 har vi forsøgt at fordele omkostninger på de steder hvor de hører hjemme.

Derfor håber jeg også at de forskellige brugere synes det er en god ide, at handle alle ydelserne via cafeteriet så vi kan få balance i økonomien.

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse i forbindelse med Inga´s afgang, at et cafeteria i Hammerum Hallen er en nødvendighed hvis vi skal have en velfungerende hal.

Vi kunne formentligt dengang have lejet cafeteriet ud og dermed fået en lejeindtægt til Hammerum Hallen.

Det valgte vi imidlertid fra

I bestyrelsen mener vi heller ikke at vi skal drive et cafeteria med underskud betalt af skatteborgerne i Herning. Derfor forsøger medarbejderne at finde et prisniveau, hvor det vil være muligt at driften i cafeteriet som minimum hænger sammen og der er råd til at lønne det personale der er nødvendigt for at drive cafeteriet.

Alt i alt et godt økonomisk år for Hammerum Hallen.

Også på andre områder har det været et godt for Hammerum Hallen.

Således synes jeg det er dejligt, at vi fik lavet udhænget og de nye tagrende rundt om hal 1 og at vi kunne konstatere, at der stort set ikke var råd i tagkonstruktionen. Jeg må sige, at jeg synes resultatet er godt og det giver efter min bedste overbevisning, et helt andet velkomstindtryk når man kommer til Hammerum Hallen.

Med genindvielsen af cafeteriet i en lettere udgave og de nye toiletter er vi nået rigtig langt med at højne Hammerum Hallens standard til glæde for de mange brugere der har deres gang i hallen.

Det er også dejligt, at vi har fået lukket vores udestående med Herning Kommunes bevilling af penge til nye toiletter. En bevilling, hvor første del blev udbetalt helt tilbage i 2009.

Her vil jeg gerne minde om, at det jo ikke er for Hammerum Hallens bestyrelse vi laver alle disse ting.

Det er for de mange hundrede brugere der er i Hammerum Hallen, herunder også medvirke til, at endnu flere synes det er godt at dyrke idræt og motion i en af de klubber der er i Hammerum Hallen.

Det gælder både de klubber som lægger meget beslag på hallen og de forældre og andre enkeltpersoner der af forskellige årsager kommer i Hammerum Hallen.

Alle der beskæftiger sig med afsætning på den ene eller anden måde ved, at det er vigtigt at tingene hele tiden er opdateret, så kunderne for en god oplevelse.

Derfor er det også nødvendigt, at vi hele tiden har fokus på at Hammerum Hallen lever op til de bedste standarder og udvikler sig.

Det gælder også de ydelser klubberne skal levere til medlemmerne i klubberne.

Der er meget der kan gøres endnu.

Lad mig blot nævne omklædningsrum og køkkenet, for blot at nævne et par ting.

Her er det vi siger i vores målsætning 2015, at Hammerum Hallen er stedet, hvor hallen og foreningerne tager et fælles ansvar og ejerskab i udviklingen af såvel faciliteter som aktiviteter.

I Hammerum Hallen forsøger vi også at have det bedste samarbejde med klubberne.

A´pro pos køkkenet, så var det også i 2011, at Inga besluttede at nu skulle det være slut.

Vi havde arrangeret en velfortjent afskedsreception for Inga, hvor der kom mange af hallens kunder og sagde et velfortjent farvel til Inga.

Asbjørn er kommet i stedet for Inga og det er ganske godt tilfredse med.

Vi er gået i gang i de forskellige udvalg igen.

Vi skulle have haft det første møde i Udviklingsudvalget, hvor vi vil forsøge at udvikle Hammerum Hallen både på kort og på langt sigt. Sygdom tvang desværre mig til at udsætte mødet. Der vil blive indkaldt til møde snarest.

Vi mangler stadig at få navnene på repræsentanter fra Hauge og Sport 92. Indtil vi får det kan vi naturligvis ikke indkalde repræsentanterne herfra.

I 2011 fik vi også lavet en visionsplan for Hammerum Hallen.

Med god assistance fra Christian Alstrup fra Alstrup Vision fik bestyrelsen lavet en vision for 2015

Brug de to plancher.

I bestyrelsen har vi det rigtig godt med, at vi rent faktisk allerede nu har nået året projekt 2012, nemlig de nye toiletter.

Vi har haft den tilgang til tingene at vi ikke vil lave røde tal i regnskabet.

Nu må vi se, hvad de kommende projekter har af økonomi og om vi kan fastholde den sunde tilgang til tingene.

Vi skal ikke forvente, at der kommer de mange ekstra penge fra f.eks. Herning Kommune.

Den nye finansminister har jo fortalt, at der er et underskud på statsfinanserne på 100 mia., så mon ikke også det kommer til at gå ud over den kommunale økonomi.

Vi kan dog glæde os over, at vi har et godt udgangspunkt.

Herning Kommune bruger godt 52 millioner i lokaletilskud, som også omfatter blokstilskud til idrætshallerne m.m.

Idrætsrådet havde ved repræsentantskabsmødet sidste år 38.000 medlemmer. Et medlem er en person der dyrker idræt i en af klubberne under Idrætsrådet. Dyrker den samme person idræt i to klubberne tæller han som to medlemmer.

Det svarer til et tilskud pr. medlem af Idrætsrådet på mere end 1.350 kroner, et beløb, som jeg tror ligger i overkanten af, hvad de forskellige klubber opkræver i kontingent.

Jeg vil slutte beretningen med at udtrykke bestyrelsens tak til alle samarbejdspartnere i og omkring Hammerum Hallen i 2011.

Vi håber på, og vil arbejde på fortsat fremgang for Hammerum Hallen.

Vores vision 2015 er lagt frem. 

 

 

  

Referat

Generalforsamling

Torsdag d. 7. april 2011

 

Velkomst

Velkomst ved Klaus Jakobsen
 

 • Klaus henleder opmærksomheden på forældreforeningen, som i hverdagene står for
  bemandingen af Caféoasen. Der er stadig plads til flere frivillige.

 • Klaus inviterer alle fremmødte til sildebord i hallens kantine efter generalforsamlingen.

 • Bent Mikkelsen bliver herefter valgt til ordstyrer af generalforsamlingen, og fastslår
  at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

 

Formandens
beretning

 

Torben Clausen aflægger den mundtlige beretning, som bliver godkendt af forsamlingen.

 

Den skriftlige beretning er vedlagt.

 

 

Økonomi

Bent Erik Petersen gennemgik resultatopgørelsen og driftsbudgettet.

Bemærkninger:

 • Forkert dato på resultatopgørelsen.

 • Der skal fremover holdes øje med bankrenten, da vi desværre i år har haft penge til at stå til 0 % i rente.

 

Følgende skal undersøges nærmere:

 • Hvorfor vil kommunen være med til at dække udgifterne, hvis ventilationsanlægget står af, når de ikke vil dække udgifterne til udhænget?

 • Kan man låne i friværdien, så vi både kan få lavet udhæng og nye toiletter?

 • Der blev opfordret til, at hallens bestyrelse søger kommunen om ekstraordinære bevillinger til ovennævnte ting.

 

 

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Valg til repræsentantskabet

 

 

 

 

 

 

 

Valgt for 2 år:

 • Claus Sommer

 • Bent Erik Petersen

 • Niels Knudsen

 • Klaus Jakobsen

 

Suppleanter:

 • Ehlert Andersen

 • Bo Mortensen

 

Eventuelt

Intet

 

 

Afslutning

Tak til Bent Mikkelsen for godt arbejde.

 

 

Referent Begitte Hauge


 

Beretning til Hammerum Hallens generalforsamling 7. april 2011.

 

Som formand for Hammerum Hallen vil jeg aflægge beretning om Hammerum Hallens virke i 2010.

Der er resultatet af generalforsamlingen i Hammerum Hallen 14. april 2010, hvor formanden igennem mange år, Svend Aage Krarup, under eventuelt pludselig annoncerede sin afgang.

Det var en meddelelse der kom som en stor overraskelse for alle.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak til Svend Aage for hans mange år i Hammerum Hallens bestyrelse.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede vi os med undertegnede som formand. Claus Sommer fortsætter som næstformand og Bent Erik fortsætter som kasserer.

Begitte Hauge, der trådte ind som suppleant i stedet for den afgåede Svend Aage Krarup fik posten som sekretær.

Bestyrelsen besluttede samtidigt at invitere suppleanten Mads Højborg til at deltage i bestyrelsens møder, ligesom formanden for repræsentantskabet Klaus Jacobsen fik samme invitation.

Det viste sig hurtigt at være en klog disposition.

Inden for ganske få måneder, trak det nyvalgte bestyrelsesmedlem Carsten Jacobsen sig fra bestyrelsen, hvilket vi naturligvis tog til efterretning.

Herefter var Mads Højborg fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og vi havde ikke flere suppleanter tilbage.

Derfor skal vi også senere på generalforsamlingen ud og forsøge at få alle pladserne besat igen.

Det, der efter min mening i stor grad har kendetegnet den nye bestyrelse fra første arbejdsdag er, at der ingen er i bestyrelsen, der føler, at de sidder og skal varetage en enkelt klubs interesse.

Alle i bestyrelsen er gået til opgaven med det for øje, at vi skal skabe et sted, hvor det er naturligt at vi mødes.

Et sted hvor brugerne, de enkelte klubbers medlemmer føler det er rart at komme. Et sted hvor tingene fungerer og hvor der hele tiden gøres anstrengelser for, at det skal blive endnu bedre at komme.

Vi arbejder således ikke ud fra konceptet om, at vi skal være en håndboldhal eller en gymnastikhal eller noget helt tredje.

Vi arbejder ud fra, at vi er en idrætshal der i høj grad er afhængig af sine brugere, men også en idrætshal, hvor brugerne også er afhængige af, at der er en velfungerende idrætshal med en sund økonomi.

Vi er kort sagt afhængige af hinanden.

Det håber vi alle involverede parter kan se og vil erkende. Vi tror på samarbejde som vejen frem, men det kræver at vi alle vil samarbejdet.

Vi vidste fra starten, at vi skulle i arbejdstøjet.

Skulle den negative udvikling og den negative omtale, der havde været af Hammerum Hallen igennem en periode, vendes, skulle der ske noget, og det skulle være her og nu.

Det var vi alle enige om.

Vi var dog lidt låst af den økonomiske situation i hallen.

Det viste sig nemlig, at et beløb på kr. 200.000,- der var udbetalt fra Herning Kommune til en forventet etablering af et nyt handicaptoilet var indgået som likviditet i driften.

Den interne revision havde gjort opmærksom herpå i deres påtegning af regnskabet for 2009, idet revisionen tog forbehold for, om hallen ville være i stand til at køre videre med det likviditetsberedskab der var til stede.

Derfor kan et overskud, på ca. 410.000,-, som Bent Erik senere vil fortælle om i regnskabet, virke meget tilfredsstillende.

Det er det også.

Fra bestyrelsen side havde vi dog hellere stillet med et mindre overskud og at vi så havde haft overstået arbejdet med etablering af handicaptoilet.

Herning Kommune har bevilget i alt 400.000,- kroner til projektet.

Vi mangler stadig at få udbetalt de sidste 200.000,- kroner

Vi fik god hjælp fra Herning Kommune og fik en aftale med dem om, at bloktilskuddet for 2. halvår 2010 blev udbetalt på en gang.

Dette skulle modvirke, at vi ville komme til at mangle likviditet i løbet af året, således som den interne revision havde taget forbehold for.

Det er nemlig sådan, at Hammerum Hallen ikke uden tilsagn fra Herning Kommune kan stifte gæld, herunder tage et overtræk på kontoen. Det står ganske enkelt i hallen vedtægter.

Vi fik ikke flere penge ud af aftalen med kommune, men vi fik tilført likviditet på et tidspunkt, hvor vi ikke var i besiddelse af det, jeg vil kalde det fornødne overblik.

I bestyrelsen følte vi ikke der var penge til at igangsætte byggeriet omkring toiletterne, ligesom vi var bevidste om, at vi meget hurtigt, skulle til at se på en løsning omkring udhænget med de skjulte tagrender på hal 1

Penge, var der som sagt ikke nogen af i kassen, så vi vidste, at vi skulle ud og finde kontanter i form af nye indtægter.

Da vi er en selvejende institution med egen bestyrelse, er det bestyrelsens ansvar et drive hallen, herunder at stå for indtægter og udgifter og sørge for, at hallen hele tiden er i en god stand og lever op til brugernes ønsker og forventninger.

Vi har netop fået priser hjem på toilet projektet. Jeg vil holde tallet for mig selv. Måske skal der forhandles – derfor

Hvis vi ikke får gjort noget ved udhænget hurtigst muligt, frygter vi at en renovering løber op i millioner af kroner.

Vi tror at vi nu kan nøjes med 500.000,- kroner + moms til dette arbejde, som vil være en god og holdbar løsning, som også vil se pænt ud.

Herning Kommunes ejendomsafdeling stiller sagkyndig hjælp til rådighed til at styre projektet.

Det er vi glade for.

Det er klart, at med to så store nødvendige opgaver, kan det blive endog særdeles vanskelig, at komme ud af 2011 med overskud, og da slet ikke i det niveau vi har præsteret i 2010.

Vi vil arbejde benhårdt på at få et godt og tilfredsstillende resultat i 2011, men det kræver, at alle, der på en eller anden måde er en del af Hammerum Hallen er villig til at yde et ekstraordinært bidrag, også økonomisk.

Vi gør kun vores arbejde for brugernes skyld. Det skal være et rart og velfungerende sted at komme.

Udvalgene:

Den tidligere bestyrelse, havde som et resultat af en workshop under DGI, nedsat forskellige udvalg.

Disse udvalg var allerede langt fremme med forskellige planer om, hvilke nye tiltag man gerne så iværksat i og omkring hallen.

Det at blive formand for den ny bestyrelse i Hammerum Hallen vil jeg sammenligne med det at skulle åbne en flaske champagne.

Der var så meget brus i flasken, som kun ventede på at blive skænket op til stor nydelse for omgivelserne.

Der var så mange ideer der lå og ventede på at blive realiseret i de udvalg der var blevet nedsat.

Udvalg der for størstepartens vedkommen bestod af folk fra klubberne, som er Hammerum Hallens daglige brugere.

Det at drømme, og få drømmene og tankerne visualiseret og få gjort dem til virkelighed, det giver energi.

Vi kan konstatere, at hvis der vises vilje og handlekraft – ja, så står omgivelserne klar til give en hånd, så tingene kan realiseres.

Nogle af de opgaver og udfordringer der lå og ventede fra udvalgene var:

 • Nyt og imødekommende ankomstområde

 • Internetcafe i cafeteriet

 • Ændring af klublokalerne til mødelokaler med respekt for klubberne

 • Etablering af et fritidstilbud til områdets børn i 5. og 6. årgang

 • Genåbning af cafeteriet

 • Gennemførelse af renovering af udhæng m.m.

 • Gennemførelse af bygning af handicaptoilettet, som der var bevilget penge til af Herning Kommune.

Opdatering af ankomstområdet, er en medvirkende årsag til, at vi har sagt til de klubber der lejer hal 1, at de også skal leje gymnastiksalen, så opvarmning kan foregå her og ikke længere i ankomstområdet.

Økonomien:

Vi har hele tiden været nødt til at skele til økonomien.

Vi skulle ud og finde penge, hvis alle de mange gode ideer skulle realiseres.

Derfor nedsatte vi et nyt udvalg der skulle skaffe flere indtægter til Hammerum Hallen.

Et af de steder der var nærliggende at tage fat, var hos Hammerum Hallens brugere og de klubber der er omkring Hammerum Hallen

Her skal der lyde en stor tak til Hauge, Hammerum IF, Gjellerup KFUM. Gjellerup Sdr., Sport 92, KSU og Hammerum IF Old Boys for økonomiske støtte til vores projekter.

De har i alt bidraget med 95.000,- så vidt jeg erindrer det fra regnskabet.

Vi ønsker egentligt ikke, at klubberne skal deltage i den løbende drift af Hammerum Hallen.

Det vi håber på, det er at klubberne kan se fornuften i, at vi samarbejder om at få indhentet de største efterslæb der er på Hammerum Hallens bygningsmæssige tilstand.

Fremadrettet har vi et ønske om, og en tro på, at vi står for driften af Hammerum Hallen og klubberne står for driften af klubberne.

Det forløbne år har overbevist os om, at vi i bestyrelsen nyder stor goodwill i brede kredse.

Det har vi konstateret i forbindelse med salg af sponsorater og hjælp til at få lavet et attraktivt ankomstområde i hallen.

Der ligger mange penge og venter derude.

Vi håber på, at vi kan samarbejde med klubberne om at hente endnu flere penge til klubberne og hallen.

Et andet udvalg, har til formål, at holde god kontakt til formændene for de store brugerklubber og KSU.

Vi har da også holdt tre møder med formændene for klubberne og KSU.

Det seneste blev afholdt i tirsdags.

Møderne har det formål, at fremme vores fælles forståelse af vigtigheden af at vi arbejder sammen i en fælles mission til gavn for klubbernes medlemmer.

Isoleret set har bestyrelsen i Hammerum Hallen ikke som mål at have en flot og velfungerende hal stående, hvis der ikke er tilfredse brugere.

Vi vil gerne have, at det, der sker i Hammerum Hallen, så vidt muligt sker i samarbejde med klubberne.

Vi vil også gerne have, at der sker rigtig meget relativt hurtigt, vores hal trænger til det.

Vi har forsøgt at slagte nogle hellige køer, hvis jeg må bruge det udtryk om særaftaler.

Hammerum Hallens økonomi tillader ikke, at vi ikke er bevidste om nødvendigheden af at vi tjener penge, så vi er i stand til at honorere de udfordringer der er i og omkring Hammerum Hallen.

Det kan derfor blive nødvendigt, at vi selv starter aktiviteter op for at tjene flere penge til Hammerum Hallen i det omfang klubberne ikke synes de kan bidrage.

Det vil måske betyde, at nogle af disse aktiviteter, henvender sig til grupper, hvor klubberne hidtil, har været alene om at henvende sig.

Vi ser det som en mulighed, men også en nødvendighed, at vi smeder medens jernene er varme, så vi kan udnytte den positive holdning der er til Hammerum Hallen i brede kredse i området.

Det er min opfattelse, at Hammerum Gjellerup området er et af Herning Kommunes stærkest området målt såvel socialt som økonomisk.

Det det drejer sig om, er at vi har den rigtige vare og vi forstår at sælge den.

Sponsorerne:

Som jeg tidligere har været lidt inde på, viste det sig, at der var så stor begejstring for de ideer og tanker der blev lagt for dagen, at opbakningen ikke begrænsede sig til klubberne.

En lang række virksomheder og enkeltpersoner stod klar med sponsorater.

Det kunne være lige fra at udføre et stykke arbejde gratis eller til en reduceret pris, eller til at forære os PC ere til vores internetcafe, trådløs netværk, tæpper til forhallen, møbler og sådan kunne jeg blive ved.

En lang række virksomheder og enkeltpersoner har derfor været med til at give bestyrelsen troen på, at det vi gør for Hammerum Hallen og dermed for klubberne, brugerne og området, at det er det rigtige.

Det har også været bestyrelsens holdning, at vi ikke alene ville arbejde efter at få engangsindtægter.

Vi ville også sikre os, at vi fik et økonomisk fundament, som hviler på flerårige aftaler.

Derfor har vi også påbegyndt salget af sponsorater i foreløbig hal 1. De fleste af disse aftaler løber over tre år.

Vi er overbeviste om, at der stadig er mange sponsorer som vi ikke har haft tid til at besøge, men som når vi kommer, er klar til at bakke om det arbejde vi er i gang med.

 

Aktive kvadratmeter:

Vi har ligeledes forsøgt at konvertere klublokaler, til mødelokaler eller udlejningslokaler, for derigennem at styrke hallens økonomi, når vi har fået forespørgsel på lokaler fra potentielle lejere.

Vi forsøger at gøre det i forståelse med klubberne, men vi har et ønske om at gøre passive kvadratmeter til aktive kvadratmeter.

Vi har nogle haltimer som vi lejer ud til klubberne til kr. 26,- i timen. Prisen er steget med 4 % i 2011.

Derudover har vi nogle andre lokaler, som vi gerne vil udleje til brugere, som ikke er omfattet Folkeoplysningsloven, således som klubberne er det.

Fra tid til anden får vi forespørgsler på leje af lokaler.

Det er bland andet i disse situationer, vi har en mulighed for at øge indtægterne til Hammerum Hallen.

Udfordringerne i 2011:

Herning Kommune har meddelt, at bloktilskuddet for 2011 vil være på kr. 2.774.000,-, hvilket er en stigning på kr. 51.000,-. Heraf stammer ca. halvdelen af fremskrivningen på 1 % som alle idrætshallerne har fået, meden den anden halvdel stammer fra en forøgelse af belægningsprocenten, der er steget med 2,43 % iflg. Herning Kommune brev ang. bloktilskuddet. Vores bloktilskud svarer til 6,77 % af Herning Kommunes samlede bloktilskud til idrætshaller i kommunen.

De store økonomiske poster i 2011 er en renovering af udhænget rundt om hal 1 og etablering af de nye toiletter med handicaptoilet. Poster der tilsammen formentligt beløber sig til ca. 800.000,- - 1.000.000,- kroner + moms.

Herning Kommune har bevilget os kr. 400.000,- til toiletterne. Her skal vi dog huske, at vi har brugt det halve – 200.000,- kroner som jeg tidligere har været inde på.

Dem og lidt ekstra, mener vi nu, at vi har tjent ind i 2010.

Vi har fået genskabt en fornuftig likviditet i hallen.

Derfor skal vi nu ud at finde ca. 500.000,- til de forbedringer vi gerne vil lave i 2011. Det er vi godt i gang med.

Vi er overbevist om, at det nok skal lykkes os at finde pengene.

En anden udfordring i 2011 bliver, at få endnu flere i området til at lægge deres møder og andre aktiviteter i Hammerum Hallen i stedet for på Hammerum Bibliotek eller på Toftebo.

Den måske allerstørste udfordring er, at vi også skal ud og finde Ingas afløser.

Inga har meddelt, at hun ønsker at stoppe i løbet af sommeren.

Det er vi kede af, men respekterer naturligvis Inga´s ønske.

Jeg vil allerede har benytte lejligheden til at rette en stor tak til Inge, for hendes utrættelige arbejde i køkkenet til glæde for rigtig mange og for Hammerum Hallen. Tak Inga.

Hvad er lykkedes i 2010:

Når vi endnu engang kikker tilbage på, hvad der er lykkedes for os i 2010, er der alt mulig grund til at glæde sig.

 • Festlokalet er blevet vanskuret og malet.

 • Ankomstområdet har fået en kraftig makeover med spillekonsol m.m.

 • Internetcafe med sofagruppe i cafeteriet.

 • Genåbning af cafeteriet mandag – fredag

 • Etablering af Fritids Oasen – et idrætstilbud til 5 – 6. klasserne i området.

 • Fællesspisning drevet af personalet i Hammerum Hallen.

Det seneste arrangement blev holdt i forgårs med ca. 125 deltagere til flæskesteg, rødkål, hvide og brune kartofler. I gennemsnit har der ca. været 150 hver gang arrangementet har kørt.

 • Det kan ikke blive større.

Det der måske glæder mig allermest, og som ikke kan omsættes i penge, det er den positive stemning, der er kommet omkring hallen og i hele området.

Det er da positivt, når man bliver antastet i Herning Centret, af en person der glædesstrålende spørger om jeg har bemærket at hans kone har meldt sig som frivillig til at bemande cafeteriet på hverdagsaftenerne og at jeg blot skal henvende mig, såfremt der mangles frivillig arbejdskraft.

Eller når jeg får mails fra mennesker, jeg har skrevet til i anden anledning, og at de så i mailen skriver, at de glæder sig over alt det der er sket i Hammerum Hallen.

Jeg glæder mig over, at fællesspisningen i brede kredse roses som et godt initiativ til at samle området beboere.

Det at folk kan lide at komme i Hammerum Hallen og være sammen med andre mennesker, det er noget positivt såvel for den enkelte person som for Hammerum Hallen.

Vi skal vænne hele Hammerum Gjellerup området til at der altid sker et eller andet i Hammerum Hallen der er værd at gå efter.

Jeg synes godt vi kan sige, at vi er lykkedes med rigtig meget.

Det er dejligt at folk er glade og bakker op de aktiviteter der har været.

Det er med til at skabe ny energi og dermed vise overfor området, at der stadig er nogen, der har lyst til at gøre en indsat for andre.

Afslutning:

Vi er nået et langt stykke hen ad vejen, med at gøre Hammerum Hallen til det naturlige mødested i vores område for sport, kultur og samvær i almindelighed.

Vi er på vej, men står det til bestyrelsen, så er vi blot lige begyndt.

Det er derfor glædeligt, at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer, er indstillet på at fortsætte arbejdet også efter generalforsamlingen i aften.

Fra bestyrelsens side, håber vi derfor på, at der vil være opbakning til, at den siddende bestyrelse for lov at lave arbejdet færdigt.

Jeg kan kun opfordre repræsentantskabet til at give genvalg til den siddende bestyrelse.

Jeg vil opfordre alle til at lægge kræfter i samarbejdet og arbejdet for at gøre Hammerum Hallen endnu bedre.

Mulighederne er til stede.

Jeg vil slutte med at sige tak for indsatsen i 2010, til alle der har tilknytning til Hammerum Hallen.

Det gælder bestyrelsen, repræsentantskabet, hallens revisorer, hallens fleksible medarbejdere, klubledere, sponsorer, samarbejdspartnere, og sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle de frivillige i cafeteriets personalebank, det er helt fantastisk. Vi kan godt bruge 20 ekstra medarbejdere og tak til Herning Kommune.

Der ligger et stykke papir på bordene, hvor vi efterlyser endnu flere frivillige til hallens cafeteria.

Jeg håber I vil tage dem til jer og udfylde dem. Vi kan altid bruge nogle ekstra hænder.

Når vi står sammen, kan alting lykkes.

Jeg glæder mig til det videre arbejde!

 

Tak.

 
Referat af ordinær generalforsamling i Hammerum Hallen
Onsdag den 14. april 2010 kl. 17.30
 
Antal fremmødte til generalforsamlingen: ca. 85 deltagere !
 
Velkomst v/form. for repræsentantskabet, Klaus E. Jacobsen. Klaus orienterede om årsagen til det yderst tidlige starttidspunkt, der skyldtes Forårskoncerten på Gjellerupskolen samme aften.
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent. Torben Rask blev foreslået af repræsentantskabet. Der var ikke andre forslag – så Torben blev valgt. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i mindst 2 af de på egnen udbredte blade. Annoncen var med i både både Sunds Gjellerup Avis og i Herning Folkeblad mandag den 29. marts. Alle formalier var på plads.
 
2. Beretning om året 2009  v/hallens formand, Svend Aage Krarup.
Det forgangne år har heldigvis vist en del flere positive tendenser end sidst vi mødtes – godt for hallen, må man sige.
Økonomi: Her skal blot nævnes nogle nøgne facts som f. eks.:
-         et år med et lille underskud på             -44.361 kr.        (i 2008  -397.615 kr.)
-         et cafeterie med et overskud på              8.942 kr.        (i 2008      26.295 kr.)
-         kortfristede gældsforpligtelser på   -712.091 kr.       (i 2008  -983.166 kr.)
-         omsætningsaktiver på                         227.097 kr.       (i 2008    536.296 kr.)
-         et forv. driftsresultat for 2010 på                 0 kr.        (i 2009   -181.650 kr.)
      hvilket dog skyldes, at der opereres med, at der kan findes ekstra indtægter på 250.000 kr.  
      Spørgsmålet er blot: Hvor kan og skal de 250.000 kr. findes ?
Når tallene i 2009 er blevet bedre (i forhold til 2008) skyldes det:
- Mindre lønudgifter på ca. 200.000 kr., som forventes af falde yderligere 200.000 kr. her i 2010.
- Mindre forbrug på reparationer og vedligeholdelse på ca. 150.000 kr. Det er imidlertidig ikke godt for hallen, især når vi har haft et vintervejr som just forgangne, hvor utætheder forårsager store oversvømmelser - og hvad værre er – det, der er skjult i tag og udhæng, kommer bagefter.
- Større forbrugsafgifter på 66.000 kr. og en vagtordning på 30.000 kr.
- Større administrationsomkostninger (især p.g.a. edb) på ca. 18.000 kr.
- Men forude venter dog fortsat et sejt træk for at få tingene til at hænge sammen.
Bevilget bloktilskud:            2009: 2.693.250 kr
2010: 2.723.000 kr.
Ansøgt bloktilskud:               2011: 2.921.000 kr.
Hertil kommer ønsker om yderligere 900.000 kr. til ekstraordinært vedligehold: Nyt ventilationssystem i hal 1, renovering af tag og afløb m. v.
Belægning: Timeopgørelsen for alle 5 aktivitetsrum (hal 1, hal 2, gymnastiksalen, skydelokalet og bordtennislokalet) blev på 6.543 timer mod 5.088 timer i 2008. Det er en stigning på næsten 30%.
 
Udvalgsarbejde:
Oven på workshoparbejdet sammen med klubberne i 2008, er der i 2009 blevet etableret 2 udvalg med repræsentanter  fra alle klubber. Det skal her understreges, at der bliver gået seriøst til værks på en positiv og konstruktiv måde.
 1. Samarbejdsudvalget mødes ca. 1 gang om måneden og her vendes, hvad der måtte være af fælles opgaver, udfordringe og løsninger i dagligdagen i forhold til klubber og hal. Efter forlydende fungerer det optimalt, idet evt. kilder til forskellige opfattelser tages i opløbet og afklares inden, det bliver et problem.
 2. Udviklingsudvalget mødes ligeledes ca. 1 gang om måneden for at drøfte visioner og muligheder for at løfte hallens image og dens fremtidsperspektiver i en positiv retning – både hvad angår brugertilfredshed og økonomisk bæredygtighed.
I dette udvalg er der mange "bolde" i luften: Nye indtægter: reklamer, sponsorater, fester m. m.. Evt. nye brugergrupper a la fritidsordningen i Lind m. m.. Bedre udnyttelse af lokaliteterne, PR fremstød og endelig et kik på organisations- og foreningsstrukturen i hallen og klubberne. KSU-samarbejdet - har det fundet sin endelige form eller hvad ?
Der skal dog her indskydes og pointeres, at KSU-konceptet med årene har vist sin bæredygtighed – og skaffet mange penge til fælles bedste.
Fælles for de føromtalte "bolde" gælder dog, at der foretages grundige sonderinger, handles med omtanke og der vises omstillingsparathed fra alle parter.
 
I disse teknologiske tider forsøges at informere via hallens hjemmeside såvel om bestyrelsesarbejdet som fra udvalgenes arbejde. Vi må erkende, at denne service har været noget forsømt; men med "Conventus", som hallerne i kommunen blev præsenteret for i april måned i Sørvad Idrætscenter, må der være nye muligheder. Det er et værktøj, som alle klubber i Herning kommune er i gang med – eller er ved at få etableret. Her må det være målet at foreningerne og hallen spiller sammen til gavn for alle brugergrupper. Vi havde håbet, at åbning og lukning af hallen kunne klares med systemet, men der er ikke ressourcer pt. til denne opgave.
 
En sag som fyldte meget i efteråret var "bander og deres opsætning og nedtagning". Men kort fortalt: En rapport blev udarbejdet af firmaet Orbicon i Birk, der konkluderede, at de gamle og tunge bander ikke var lovlige at håndtere. I fællesskab med HIF søgtes kommunen om et tilskud til 1 sæt letvægtsbander. De blev bevilget til 2010, men indkøbt og betalt i 2009. HIF har selv senere anskaffet sæt nr. 2.
Det kan nok ikke helt forbigås, at der i valgkampens hede blev en del postyr om Hammerum Hallens formåen og/eller mangel på samme. Jeg vil her gerne konkludere, at aviser kan få småting til at fylde meget og er ikke altid lige vederhæftige.
Til slut vil jeg blot nævne, at for første gang – så længe jeg kan huske tilbage – aflystes Hallens julearrangement med foreningskoryfæerne og hallens medarbejdere. Argumentation: Et godt signal i betrængte tider – eller hvad ?
 
Takkerunden: Jeg skal først og fremmest takke personalet: Peter, Inga og Bernie. De udfører deres – til tider vanskelige job – godt og dygtigt. Så vidt det er muligt, kan alt lade sig gøre. Der er generelt orden i alle ting og Ingas kulinariske frembringelser roses og prises i høje toner af gæster fra nær og fjern. Det kræver organisation at håndtere 4 konfirmationsfester – 3 i hallen og 1 ud af huset – samtidig.
Jeg skal også have fornøjelsen at takke for samarbejdet med foreningerne og deres repræsentanter, repræsentantskabet og alle mine bestyrelseskolleger.
Et år er gået – men der er allerede taget hul på et NYT! 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
 
 1. Aflæggelse af regnskab og driftsbudget v/hallens kasserer, Bent Erik Petersen.
Her tillader jeg mig som sekretær at henvise til referat fra repræsentantskabsmødet (punkt 1 og 2) afholdt den 23. marts 2010.
Årets resultat blev et "lille" underskud på 44.361 kr.. Der er i 2009 solgt obligationer for 230.458 kr., hvilket har været medvirkende til det forholdsvis pæne resultat. Der har været en nettoomsætning på 3.215.853 kr. Til reparationer og vedligeholdelse er der brugt 204.433 kr. – og det er et lille beløb i forhold til bygningsarealet. Det holder ikke i længden ! Lønningerne har i alt været på 1.143.239 kr.. Kostprisen for ejendommen var pr. 31. januar 2009 på 19.346.642 kr.. Hallens likviditet er ikke særlig god. Et beløb til BDO ErhvervsService er for hjælp til momsregnskabet – og ikke til revision.
Der blev redegjort for foreningernes betaling på de 25 kr./time. Hallen beholder "kun" de 10 kr., de resterende 15 kr. går til Herning kommunes Idrætsråd, der så på forsk. måder lader pengene gå tilbage til idrætten. I kommunen.
De kritiske revisorers udtalelse fra den 6. april 2010 blev fremlagt. Heraf fremgik, at hallens statsautoriserede revisor har afgivet revisionsrapport uden forbehold og at repræsentantskabet har godkendt regnskabet uden bemærkninger. De kritiske revisorer har på et møde med ledere fra hallen drøftet hallens likviditet, der forekommer særdeles anstrengt.
Budget for 2010 og 2011 blev fremlagt. For 2010 forventes nye indtægter på i alt 250.000 kr.. Der kommer et udspil fra hallens bestyrelse. Forbrugsafgifterne på 675.000 kr. er nok ikke sat for højt for 2010. Udvidelsesønskerne på 600.000 kr. er ikke bevilget. Budget for begge år er sat til at ende i 0. Regnskab og budgetter blev godkendt.
 
4.Indkomne forslag: Der var ingen.
 
5.Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 suppleanter.
Der var genvalg af:               Chris Østergaard
Lars Østerby
Else Lambæk
Begitte Hauge Deleuran 
Nyvalgt:                               Erik Mikkelsen
Genvalg af suppleanter:         Ehlert Andersen
Bo Mortensen
      6. Eventuelt:
Der var stor ros til de 2 nedsatte faste udvalg. Begitte Hauge Deleuran redegjorde for arbejdsområderne i udviklingsudvalget: Nye indtægter på 300.000 kr., hyggeligere velkomstområde ved hallens indgang, strukturændringer, børn fra 5. årgang til hallen om eftermiddagen, PR ud til alle interesserede.
Svend Aage Krarup gav besked om, at han fratrådte som hallens formand her og nu samt at han ikke længere ønskede at sidde i hallens bestyrelse. Samtidig bragte Svend Aage Krarup en tak til Niels Knudsen, Jens Emil Toustrup og John Nissen for deres arbejde i bestyrelsen.
Klaus E. Jacobsen takkede Torben Rask for god ledelse – og afsluttede generalforsamlingen.
 
For referat Svend Øe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammerum - Gjellerup Hall'n | Frølundvej 41 | 7400 Herning | mail: mail@halln.dk | Tlf.: +45 97116700